Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een duidelijke verklaring (bv. een brief of e-mail per post) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Lid Reclamebureau GbR

Südstraße 2a/b

53757 Sankt Augustin

info@onepod.de


Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan dertig dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van dertig dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Stuur de retourzending naar het volgende adres:

Lid Reclamebureau GbR

Südstraße 2a/b

53757 Sankt Augustin

info@onepod.de


Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

- Naar OnePod.de, Südstraße 2ab , 53757 Sankt Augustin , Duitsland, info@onepod.de

- Ik/wij () herroepen de door mij/ons () gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
goederen ()/verrichting van de volgende dienst ()

- Besteld op ()/ontvangen op ()

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.